پست های ارسال شده در دی سال 1388

پیر مرد رهگذر

  پروانه ای از  سر دیوارپرید  در جاده هزار سالهتاریک  پیرمردیتنها  لنگان وعصازنان  با کورسوی نیم مردهشمع  به انتهایی  تاریک میرفت  قطار زندگی نیز  بی هیچمکثی  از کنار او گذشتهبود  آهستهگذشت   از کنار ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 8 بازدید