پست های ارسال شده در دی سال 1390

انهم فرشیّون و بقلوبهم عرشیّون

خدای منمرا مشمول این آیه ات قرار میدهی؟                                                    "انَّهم فِتیَة آمنوا بربِّهم و زِدنَاهُم هدى"                                                       "انهم فرشیّون و بقلوبهم عرشیّون" توضیح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

وقتی تو/ می گریی/ من آتش/ می گیرم...

در بندِپرواز ودر قیدِزنجیرم مجروحمبی تابمدلتنگمدلگیرم حتی برتقدیرممی گریدتقدیرم حتی اززنجیرممی نالدزنجیرم آه از اینمشتاقیآه از اینمهجوری آه از دلآه از اینآهِ بی ـتأثیرم با اخمتبا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید